VRIJWARING

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van de website (https://www.webshop.fairboost.nl/ van FairBoost BV (hierna te noemen FairBoost) zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken. FairBoost wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan FairBoost niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door FairBoost te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

FairBoost is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

FairBoost is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van FairBoost met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Copyright © 2017 FairBoost. Alle rechten voorbehouden.